467 người đang online
°

Hướng số 3269/SNNPTNT-TCHC ngày 11/09/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Đăng ngày 12 - 09 - 2023
Lượt xem: 43
100%

Về việc Hướng dẫn Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập (theo biểu mẫu mới)

 


3269_HD_signed.pdf | 1. Cong van so 242 (1).pdf | 2. Phu luc I_Danh muc VTVL CBCC Lanhdaoquanly.signed.pdf | 3. Phu luc II- Danh muc VTVL CC chuyen nganh.signed.pdf | 4. Phu luc III_ Danh muc VTVL cc nghiep vu dung chung.signed.pdf | 5. Phu luc IV - Danh muc VTVL hotrophucvu-coquanhanhchinh.signed.pdf | 6. Phu luc V_ Danh muc VTVL LDQL_co quan thuoc chinh phu.signed.pdf | 8.Phu luc VII_Danh muc VTVL vien chuc nghiepvuchuyennganh_dacotccd.signed.pdf | 7. Phu luc VI_ Danh muc VTVL LDQL_DVSNCL.signed.pdf | 9.Phu luc VIII-DanhmucVTVL vien chuc nghiepvuchuyennganh-chuacotccd.signed.pdf | 10.Phu luc IX - Danh muc VTV Lvienchuc nghiepvudungchung.signed.pdf | 11.Phu luc X_Danhmuc VTVL hotrophucvu-DVSN.signed.pdf | 12.Phu luc XI_Danh muc VTVL CBCCcapxa.signed.pdf | 13. Ban mo ta VTVL_CBCC lanh dao quan ly (1).pdf | 14. Banmota VTVL cong chuc nghiep vu chuyen nganh (9-22).pdf | 15. Ban mo ta VTVL_ cong chuc nghiep vu chuyen mon dung chung.pdf | 16. Ban mo ta VTVL ho tro phuc vu_trongcoquanHC.pdf | 17. Banmota VTVL_vien chuc LDQL_CQTCP.pdf | 18. BanmotaVTVL vien chuc LDQL_DVSLCL(1-5).pdf | 19. Banmota VTVL_ vien chuc chuyen nganh (da co TCCDNN).pdf | 20. Banmota VTVL_vien chuc chuyen nganh (chua co TCDNN) (2).pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công văn số 3491/SNNPTNT-TCHC ngày 25/90/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(25/09/2023 3:41 CH)

Thông báo số 612/TB-SNNPTNT ngày 20/90/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(20/09/2023 3:37 CH)

Thông báo số 601/TB-SNNPTNT ngày 18/90/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(18/09/2023 3:34 CH)

Công văn số 3252/SNNPTNT-TCHC ngày 08/09/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(08/09/2023 3:39 CH)

Thông báo số 571/TB-SNNPTNT ngày 05/9/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(05/09/2023 1:43 CH)