51 người đang online
°

Ban giám đốc

100%

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

Hình thẻ

1

Đặng Kim Cương

Giám đốc

3823422

091.3198048

2

Nguyễn Khắc Lâm

Phó giám đốc

(Thủy sản)

3920750

091.3696527

3

Trần Ngọc Hiếu

Phó giám đốc

(Lâm nghiệp)

3521276

098.4636576

4

Trương Khắc Trí

Phó Giám đốc

(Nông nghiệp)

3831901

098.9505051