Hướng số 3269/SNNPTNT-TCHC ngày 11/09/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Về việc Hướng dẫn Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập (theo biểu mẫu mới)