Lễ Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023-2027

Sáng ngày 17/02/2023, tại Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận đã diễn ra Lễ Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2027

 Tham dự tại buổi lễ có đồng chí Trương Khắc TríPhó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng chí Lưu Xuân Vũ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Đoàn Đảng ủy khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh; đại diện Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Cùng tham dự có lãnh đạo phòng, ban Tỉnh Đoàn; đại diện các huyện, thành Đoàn và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thực hiện Quy chế phối hợp số 4445/QC-UBND-TĐTN ngày 13/10/2022 được ký kết giữa UBND tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn TNCS HCM tỉnh về phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn TNCS HCM tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022 – 2027. Sau một thời gian xây dựng, lấy ý kiến góp ý từ các đơn vị liên quan cho dự thảo Chương trình phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Ninh Thuận về thực hiện công tác gắn với lĩnh vực thuộc chức năng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong giai đoạn 2023 – 2027.

Hai bên đã ký Chương trình phối hợp thực hiện mục tiêu chung: (1) Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về vai trò và tầm quan trọng của sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; hiểu đầy đủ và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn. (2) Cổ vũ, động viên, hỗ trợ và tổ chức chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh cho thanh niên nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, phát triển sản xuất hàng hóa có sức cạnh tranh cao và bền vững; tạo điều kiện cho thanh niên nông thôn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội; tạo chuyển biến về phát triển kinh tế hợp tác, hiệp hội nông dân trẻ; tạo môi trường và cơ hội để thanh niên nông thôn có thêm việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho thanh niên khu vực nông thôn. (3) Đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền của tổ chức Đoàn thanh niên tới đoàn viên, thanh niên và người dân, nhằm giới thiệu mô hình sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản an toàn, thân thiện với môi trường. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, góp phần hình thành lớp nông dân trẻ có kiến thức, tay nghề và năng lực quản lý, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, từng bước xây dựng nông thôn Ninh Thuận đáp ứng các tiêu chí quốc gia về phát triển nông thôn mới.

Tại Lễ ký kết, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh đã ký kết và thống nhất Chương trình phối hợp công tác giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2027 là nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn, các đơn vị có liên quan thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ thực hiện nội dung chương trình phối hợp này có hiệu quả./.

Thanh Hằng-Phòng TCHC