Quyết định số 44/QĐ-SNNPTNT ngày 09/02//2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn