Dự dòng chảy tầng mặt từ 01 – 07/02/2023

Mùa vụ: Vụ Bắc | Năm dự báo: 2023 | Tháng dự báo: 02/2023

Tiếp nhận thông tin của Viện nghiên cứu hải sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông tin dự báo "Trường dòng chảy tầng mặt" từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận tại khu vực ven bờ trong khoản 0,1 m/s đến 0,2 m/s. Trong đó dòng chảy lớn nhất vào khoản 0,9 m/s - 1,1 m/s tập trung tại vùng lộng khu vực biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận và vùng khơi khu vực biển từ Bình Thuận – Vũng Tàu

Nguồn: Chi cục Thủy sản Ninh Thuận tổng hợp thông tin từ Viện Nghiên cứu Hải sản