Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt - Sông Trâu thực hiện khoán bảo vệ rừng gắn với hỗ trợ sinh kế cho người dân tham gia bảo vệ rừng

Ban quản lý rừng phòng  hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt - Sông Trâu (Ban quản lý) thực hiện khoán bảo vệ rừng 14.606 ha rừng tự nhiên cho 28 cộng đồng (với hơn 500 thành viên tham gia). Để thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ rừng gắn với hỗ trợ sinh kế cho các thành viên nhận khoán bảo vệ rừng, Ban quản lý đã chọn mô hình chăn nuôi gia súc dưới tán rừng và triển khai trên toàn 28 cộng đồng. Đến nay, các cộng đồng đã có đàn gia súc 616 con (bò: 480; dê:136).

Các cộng đồng nhận khoán  bảo vệ rừng đều xây dựng và thực hiện Quy chế bảo vệ rừng gắn với thực hiện sinh kế (Quy chế) cho các thành viên cộng đồng với các nội dung: Quy định trực bảo vệ rừng; tuần tra truy quét bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; hình thức thực hiện mô hình chăn nuôi gia súc dưới tán rừng và khen thưởng các thành viên cộng đồng thực hiện tốt quy chế xử lý các thành viên vi phạm. Ban quản lý đã phân công cho từng viên chức lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng phụ trách từng cộng đồng nhằm hướng dẫn cộng đồng, kiểm tra đôn đốc thực hiện Quy chế. Hàng năm Ban quản lý thực hiện tổng kết đánh giá kết quả thực hiện kịp thời động viên khen thưởng những cộng đồng, các thành viên thực hiện tốt quy chế, thay thế các thành viên chưa thực hiện tốt.

Với những biện pháp thực hiện khoán bảo vệ rừng gắn với hỗ trợ sinh kế cho người dân tham gia bảo vệ rừng. Trong những năm qua Ban quản lý rừng đã phát huy được hiệu quả công tác bảo vệ rừng và thực hiện mô hình chăn nuôi gia súc dưới tán rừng.

Nguồn: Ban quản lý rừng PHĐN liên hồ Sông Sắt - Sông Trâu