Công văn số 1866/SNNPTNT-QLCN ngày 01/6/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Về việc lấy kiến ý dự thảo “Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tỉnh Ninh Thuận theo Quyết định số1195/QĐ- BNNPTNT ngày 04/4/2022 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn”.