Báo cáo kết quả thực hiện tháng 8, nhiệm vụ và công tác triển khai tháng 9 năm 2020 của Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Nội dung xem file đính kèm: vbdi_504_BC-SNNPTNT(20.08.2020_10h19p01)_signed.pdf